‘జూలీ-2’ ట్రైలర్ తోనే సినిమా చూపించేసింది రాయ్ లక్ష్మి